top of page
تاییر اضطراب و افسردگی بر روی عملکرد حافظه

مطالعه اي در سال 2002 در دانشگاه لینکولن بر روي 3900 بيمار مبتلا به افسردگي ، اختلالات اضطرابيافسردگي و اضطراب انجام شد و در اين مطالعه پژوهشگران ،تاثير و يا عدم تاثير اختلالات فوق بر حافظه كوتاهمدت، درازمدت و توانايي به ياد سپردن موضوعات جديد را مورد بررسي قرار دادند.

نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه بيماران دچار علائم افسردگي ( بدون علائم اضطراب) حافظه كوتاه مدتضعيف تري در مقايسه با افراد سالم دارند، اما حافظه درازمدت و خاطرات مربوط به سالهاي قبل، تحت تاثيرافسردگي قرار نمي گيرد.

 

اما بر خلاف تصور عمومي، بيماران دچار اختلال اضطرابي (بدون علائم افسردگي) مورد بررسي دچار هيچ گونهنقصاني در حافظه كوتاه مدت يا درازمدت نشدند. مطالعات ديگر انجام شده نيز اين نتيجه را تأييد مي كنند،بطوري كه اكثر پژوهشگران بر اين باورند كه اضطراب اگر در حد بيماري نباشد و در حد يك اضطراب با درجهمتوسط باشد نه تنها موجب تحليل حافظه نمي شود بلكه مي تواند موجب بهبود عملكرد شناختي افراد شود.

 

گروه ديگري از افراد مورد مطالعه، بيماراني بودند كه بطور همزمان دچار افسردگي و اختلال اضطرابي بودند.نتايج بررسي ها و تست هاي انجام شده در اين گروه از بيماران نشاندهنده اين بود كه نه تنها حافظه كوتاه مدتبيماران مختل بود، بلكه توانايي به يادسپردن اطلاعات جديد نيز در اين بيماران كاهش يافته بود، و مي توانگفت وجود هر دو اختلال افسردگي و اضطراب در كنار هم موجب تشديد اختلال حافظه و يادگيري خواهد شد.

افسردگی حافظه را ضعیف می کند

 

تحقیقی جدید برای بررسی بیشتر و دقیق تر در مورد اثرات افسردگی روی حافظه انجام شده است.محققان در دانشگاه تگزاس در دالاس اعلام کردند کسانی که روحیه ای افسرده دارند در مقایسه با افرادی که دچار این مشکل نیستند و اندیشه های منفی به سراغ شان می آید ,حافظه شان ۱۲درصد ضعیف تر است.پژوهشگران حافظه در حال فعالیت را مورد سنجش قرار دادند ,همچنین عملکرد شناخت پذیر ی که به مغز اجازه ذخیره اطلاعات را برای کوتاه مدت میدهد تا سایر فرایندهای شناخت پذیری همزمان روی دهند مورد مطالعه قرار دادند. نیکولاس هابارد می گوید یافته ها حاکی از آن است که رویکردهای رمان شناسی ,می توانند جنبه اصلی درمان ضعف های شناختی و ادراکی در فرد افسرده باشند , رویکردهایی مانند: آمورش به فرد برای تشخیص و جلوگیری از افکار منفی . این تیم تحقیقاتی تصمیم گرفته اند تا با استفاده از الگو و نمونه این تحقیقات , روی افرادی که از افسردگی رنج می برند پژوهش ومطالعه کنند.

برای دریافت ایمیل های هفتگی و ماهیانه ما ثبت نام نمایید

17665 Leslie St., Suite 37B

Newmarket, ON, L3Y 3E3

​​Tel: 416 227 1815

Fax: 647 696 9618

E-mail:  info@SimpleAdvice.ca

 

© 2006 by Simple Advice Counseling Centre. All Rights Reserved.

bottom of page