top of page
زمینه های دگرگونی در ان ال پی

در نگرش ان ال پي نخستين گام براي ارائه واكنش و عملكرد بهتر و برتر ، شناخت و آگاهي كامل از ساختار نوع افكار ، باورها ، پردازشهاي ذهني و كيفيت رفتار موجود است . شاخصهاي شخصيتي موجود كه نتيجه دلخواه و مطلوب را توليد نمي كنند . زماني كه اين آگاهي و شناخت را شفاف و سازماندهي شده در اختيار داشته باشيد ، مي توانيد با كنترل پردازشهاي ذهني و بهره‌گيري از ابزار و استراتژيهاي كارآمد ، تجديد نظر و تغيير لازم را در فرآيند اين پردازشها انجام دهيد . اين دگرگوني هدفدار و سازماندهي شده ، در چنين زمينه هايي اجرايي مي شود

 

یک- خلق ديدگاه و نگرشي جديد

دو- آزمون رفتاري متفاوت

سه- جايگزيني افكار منفي با افكار مثبت

چهار- جايگزيني باورهاي بازدارنده با باورهاي مشوق و نيروبخش

پنج- تحريك خلاقيت و خلق ايده هاي جديد

شش- تغيير عادات كهنه و فرسوده

هفت- طراحي واكنشهاي جديد در هنگام مواجهه با شرايط دشوار

 

اصول اوليه ان ال پي براي بهبود عملكردهاي فردي به کار میرود. عملكرد متعالي و درخشان يك فرد قابل پياده سازي و انتقال به افراد ديگر با هر شرايطي است . براي ارتقاء عملكرد يك انسان ، نياز داريم به پيشرفت ، بهبود مهارتها و قابليتهاي و دروني و اينكه جسم و روح به هماهنگي بيشتري دست پيدا كند . همينطور بايد توجه داشته باشيم پردازشهاي ذهني كلي ، قابل تبديل به عناصر كوچك هستند . هميشه تغيير در عناصر كوچك و جزئي ساده تر و امكان پذيرتر ازاعناصر كلي هست و تمركز بر روي تغيير اجزاي كوچك شخصيتي نتيجه بخش تر است . مثلاً اگر قصد داشته باشيم شخصيت يك آدم ترسو و بزدل و ضعيف را تبديل به يك انسان شجاع و جسور و قدرتمند كنيم ، اين تغيير كلي به راحتي و به سادگي امكان پذير نمی باشد . اما اگر روی اجزاي كوچك عملكرد تمركز كنيم ، مثلاً سعي كنيم فرد موقع تاريكي به خودش مسلط تر باشد ، يا اينكه تغييري در او ايجاد كنيم كه وقتي با فرد مهمي صحبت میکند خود را نبازد اين امكان پذيرتر و ساده تر است و اينكه با تغيير اجزاي كوچك عملكرد اين انسان ترسو مي شود در كل او را تبديل به آدمي شجاع و جسور كرد

 

ان ال پي در يك كلام ، راه دستيابي به قدرتها و منابع دروني بي نهايت انسانهاست . ان ال پي هميشه وضعيت خوب را مشخص نمي كند ، بلكه مي خواهد وضعيت موثرتر را نشان دهد . يك حالت خوب مي تواند براي يك نفر خوب و براي يكي ديگر بد تلقي شود. ان ال پي اصولاً دنبال تشخيص خوب و بد نيست ، بلكه دنبال تاثيرگذاري بهتر و جهت دار تر هست . نمي گوید چه مدل روابطي بين والدين و فرزند مطلوب و پسنديده و دلخواه است ولي راهي را نشان ميدهد كه چطور پدر و مادر بتوانند نفوذ و تاثير بيشتري بر روي فرزند خویش داشته باشند

 

ان ال پي يك استراتژي هوشمندانه و كاملاً بصرفه است ، چون تمركزش بر روي ارتباط اجزاء مختلف با همديگرست و شناخت كانالهاي ارتباطي را بهترين و سريعترين راه براي تاثيرگذاري مطلوب و كسب نتايج دلخواه ميداند . ان ال پي سراغ جزئيات ميرود ، بخوبي از اهميت كوچكترين جزئيات خبر دارد ، جزئياتي كاغلب مورد غفلت همه هست ، اينكه فرد موقع صحبت کردن چشمانش چگونه است و حركت دستهانش چه فرميست ، چطور راه ميرود ، چطور نفس مي كشد و انواع و اقسام جزئياتي كه هر كدام مي توانند مورد بهره‌برداري موثر قرار بگيرند

 

ان ال پي افراد را به طور مشترك داراي تواناييهاي بالقوه دروني مي داند كه اگر با ابزار الگوبرداري بالفعل شوند ، راه بهبود زندگي را مستقيما نشان ميدهند . به ارتباط بين ضمير آگاه و ناخودآگاه توجه بسيار ويژه اي دارد و بخصوص از تاثير شگرف ناخودآگاه بهره هاي فراواني ميبرد . روند تغييرات و بهبود در فرآيندهاي ان ال پي سريع و قاطع است و روشهایش كاملاً كاربردي و بي طرفانه است . اين روشها ثابت نيست و براي هر فردي ميتواند متفاوت باشد . و به عبارتي ان ال پي اصل ثابت و لايتغيري را بسط نمي دهد و معتبر نمي داند . نيازهاي افراد را هر چه باشد محترم مي شمارد و به اصطلاح اكولوژيك است ، يعني اصرار به در نظر گرفتن شرايط موجود هر فرد دارد . باور دارد اگر كسي توانست ، پس ديگران هم مي توانند و هر فردي را بالقوه داراي تمام منابع مورد نيازش مي شناسد

 

سعي مي كند بين بهترها ، بهترين تصميم را اتخاذ کند و براي هر رفتار هدف كاملاً مثبتي را طراحي کند و هر جهت گيري منفي در ان ال پي نامفهوم است . و دست آخر اينكه ان ال پي ، مفهوم هر عمل را در شكل عكس العمل مشخص مي كند و نه در هدف و نتيجه آن عمل

برای دریافت ایمیل های هفتگی و ماهیانه ما ثبت نام نمایید

17665 Leslie St., Suite 37B

Newmarket, ON, L3Y 3E3

​​Tel: 416 227 1815

Fax: 647 696 9618

E-mail:  info@SimpleAdvice.ca

 

© 2006 by Simple Advice Counseling Centre. All Rights Reserved.

bottom of page