top of page
خدمات ما 

 

 

به عنوان مشاور و روانشناس، تخصص من کمک به کسانی است که از افسردگی و اضطراب رنج میبرند، دچار استرسهای شغلی اند، از عزت نفس و اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند، مشکلات و عقده های حل نشدهء دوران کودکی آنها را می آزارد، در زندگی زناشویی خود فرد موفقی به شمار نمیآیند در برقراری ارتباط با دیگران دچار سردرگمی اند، مشکلات حافظه  زندگی آنان را مختل ساخته، و قادر نیستند با کودکان و نوجوانان خود به خاطر تفاوتهای فرهنگی یا هر مشکل دیگر کنار بیایند و بسیاری از مسائل دیگر که موجب شده است از آرامش و سلامت فکری و جسمانی مناسبی برخوردار نباشند.

 

هنگامی که احساساتی چون اندوه، نا امیدی، اضطراب، خجالت، گناه، تأسف، و یا بی لیاقتی تمام فعالیتهای زندگی را احاطه میکند، زندگی فقط به صورت یک تلاش درمیآید و لذت، اشتیاق، امید و خرسندی با ما غریبه میشود. قسمت کردن درد درون با دیگری، هراس انگیز به نظر میرسد زیرا دیگران ممکن است آنچه قسمت شده را احمقانه بیانگارند و ما را مورد انتقاد و قضاوت قرار دهند. احساس بی پناهی و آسیب پذیری میترساند، همانطور که درد عاطفی طاقت فرسا میشود. گفتن برخی از احساسات، افکار و رفتارها با دیگران دشوار است. اما به هر حال نامگذاری، تجربه و رسیدگی به بعضی از احساسات درون در یک محیط امن و بدون داوری میتواند التیام بخش و رها کننده باشد.

 

 

شما از همراهی و همرازی من برخوردار خواهید بود. پس از دست یابی به درکی عمیق از مشکلات جاری ، با یکدیگر به دنبال یک نقشه  و راه حل مناسب برای حل آنها میگردیم و تمرکزمان را بر روی راه حل ها استوار خواهیم ساخت. 

 

افسردگی، اضطراب، اعتیاد، عزت نفس پایین، خاطرات بد گذشته، مشکل در ایجاد رابطه و عدم وجود حد و مرز ، همگی به شکلی ناسازگار بر روی کیفیت زندگی ما تأثیر میگذارد. حل این مشکلات و بسیاری از دیگر مشکلات، مسائلی هستند که در آن تجربه دارم، بر روی آن کار میکنم و با استفاده از دیدگاههای مختلف روانکاوی به شما کمک خواهم کرد تغییرات دلخواهتان را در زندگی به وجود آورید.

 

17665 Leslie St., Suite 37B

Newmarket, ON, L3Y 3E3

​​Tel: 416 227 1815

Fax: 647 696 9618

E-mail:  info@SimpleAdvice.ca

 

© 2006 by Simple Advice Counseling Centre. All Rights Reserved.

bottom of page